Vážení rodiče,

s největší pravděpodobností se škola otevře 25. 5. 2020, pokud se nic ze strany státu nezmění. Pro otevření musíme dodržovat pokyny ministerstva školství.

Docházka do školy tento školní rok není povinná (platí pro děti nastupující v příštím školním roce na základní školu).

Vstup do budovy školy je umožněn osobám doprovázející dítě do mateřské školy. Všichni rodiče i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky, děti navštěvující mateřskou školu mít roušky nemusí.

Prosíme o dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti) v šatně MŠ.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:  

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme za pochopení. Jsme povinni dodržovat nařízení ministerstva školství.

 

Příloha Čestné prohlášení

 

 

V Nedabyli 5. 5. 2020                                            Mgr. Magdalena Bíchová

                                                                                   Ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle